Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Egzaminy wstępne - kierunek GRAFIKA, specjalność GRAFIKA INTERAKTYWNA, studia stacjonarne I stopnia

UWAGA!!! Aktualizowano 9 czerwca 2020 

W związku z zagrożeniem epidemicznym Komisja Rekrutacyjna dla kierunku grafika podjęła decyzję o przeprowadzeniu egzaminu wstępnego za pośrednictwem narzędzi elektronicznych przy jednoczesnej modyfikacji warunków jego przeprowadzenia.

Terminy:

I Termin:

01.06.2020 - 25.06.2020 - elektroniczna rekrutacja kandydatów
06.07.2020 - 08.07.2020 - przesyłanie prac drogą elektroniczną

Wyniki egzaminów dla I terminu I i II stopnia z liczbą uzyskanych punktów z poszczególnych elementów egzaminu wstępnego zostaną opublikowane po zakończeniu prac Komisji Egzaminacyjnych

 

II Termin:

22.07.2020 - 28.08.2020 - elektroniczna rekrutacja kandydatów
07.09.2020 - 09.09.2020 - przesyłanie prac drogą elektroniczną

Wyniki egzaminów dla II terminu I i II stopnia z liczbą uzyskanych punktów z poszczególnych elementów egzaminu wstępnego oraz finalna lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu wstępnego z I i II terminu ustalona według liczby uzyskanych punktów zostaną opublikowane po zakończeniu prac Komisji Egzaminacyjnych.


do 01.10.2020 - składanie dokumentów
po 01.10.2020 - ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów oraz lista osób nieprzyjętych.

 

O szczegółach technicznych postępowania egzaminacyjnego oraz metody zgłoszeń, kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową po zakończeniu elektronicznej rekrutacji kandydatów.

 

Kierunek: GRAFIKA, specjalność: GRAFIKA INTERAKTYWNA

Egzamin ma charakter jednoetapowy i składa się z dwóch elementów.

Element I:

Przegląd samodzielnie wykonanych prac kandydata

Kandydat przystępujący do egzaminu prezentuje prace (minimum 5 malarskich i 10 rysunkowych)
w wersjach cyfrowych, zebranych w postaci jednego pliku pdf. Kandydat ma również możliwość dodania prac wykonanych także w innej technice związanej z wybranym kierunkiem, m. in. fotografia, grafika.

W przypadku dodania pracy w formie wideo, należy zamieścić w portfolio statyczny kadr z filmu wraz z aktywnym linkiem do pracy znajdującej się na serwisie streamingowym (np.: youtube, vimeo). Jeden link musi odnosić się do jednej pracy. Film umieszczony na serwisie musi być opisany imieniem i nazwiskiem autora.

Łączna ilość prac nie może przekraczać 25 sztuk. Prace należy przygotować w jednym pliku PDF (o rozmiarze nieprzekraczającym 100 MB) według poniższej specyfikacji. W pliku należy dołączyć jako pierwszą stronę spis prac i ich opis, przygotowany według szablonu podanego w specyfikacji:


Specyfikacja pliku portfolio

Format pliku: .pdf

Maksymalny rozmiar pliku: 100 MB

Nazwa pliku: imię_nazwisko_specjalność (np. jan_kowalski_projektowa)

Spis prac: zamieszczony na pierwszej stronie portfolio

Opis pracy: tytuł/technika/rozmiar oryginalny/rok powstania
(np.: maki/farby olejne/100x500mm/2020 r.)

W celu przygotowania pliku PDF z oddzielnych plików można skorzystać z narzędzia dostępnego pod adresem: https://combinepdf.com/

Element II:

Autoprezentacja w formie wideo
Krótka forma wideo o charakterze autoprezentacji musi zawierać się w czasie 3-7 minut
(180-420 sekund)
oraz mieścić w sobie następujące elementy:

  • W celu weryfikacji - ujęcie twarzy kandydata oraz okazanie dowodu osobistego (strony ze zdjęciem), przedstawienie się
  • Przedstawienie wykształcenia, zainteresowań, hobby itp. kandydata
  • Uzasadnienie wyboru kierunku/specjalności - oczekiwań, wyobrażeń, intencji itp.
  • Opis wybranych dzieł z portfolio kandydata (prezentacja wybranych prac wraz z ich rozszerzoną analizą – użytych technik, narzędzi, inspiracji, kwestii kompozycyjnych, kolorystycznych i innych)

Autoprezentacja musi spełniać poniższe wymogi techniczne:

Specyfikacja pliku autoprezentacji:

Układ poziomy filmu
Minimalna rozdzielczość: 1080x720 pikseli
Format pliku: MPEG-4 (.mp4)
Maksymalny rozmiar pliku: 1 GB (1024 MB)

Punktacja:

Z poszczególnych elementów egzaminu, kandydat może uzyskać do 50 punktów.
Łączna maksymalna liczba punktów do uzyskania na egzaminie wynosi 100 punktów.

Uwaga:

Kandydat zalicza egzamin jeśli zdobędzie ponad 40% punktów z każdego elementu .

 

Nadesłane materiały nie spełniające określonych wyżej wymagań oraz niezgodne ze wskazaną specyfikacją nie będą rozpatrywane przez Komisje Egzaminacyjne.

Przystąpienie do egzaminu jest jednoznaczne z oświadczeniem przez Kandydata, że jest on autorem prezentowanych prac, udostępnionych materiałów oraz, że nie naruszają one żadnych praw osób trzecich.

Zebrane dane służą tylko i wyłącznie w celach rekrutacyjnych i po zakończeniu procedury zostaną komisyjnie usunięte, tj. z pierwszym dniem roku akademickiego 2020/2021.

Wszelkie problemy techniczne można zgłaszać pod adresem:
grafika@akademiasztuki.eu

Akademia Sztuki
×