Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Egzaminy wstępne - GRAFIKA, spcjalność GRAFIKA PROJEKTOWA, studia stacjonarne II stopnia

Kierunek: grafika, specjalność: grafika projektowa

Egzamin ma charakter jednoetapowy i składa się z dwóch elementów:

Element I:

Przegląd samodzielnie wykonanych prac kandydatów – do 45 punktów Kandydat przystępujący do egzaminu prezentuje portfolio własnych prac związanych z wybranym kierunkiem i pokrewnych zainteresowań. Do teczki można dołączyć zapis praktycznej pracy licencjackiej z zakresu sztuk plastycznych.

Element II:

Autoprezentacja – do 35 punktów

Krótka autoprezentacja może zawierać takie elementy jak:

· Przedstawienie wykształcenia, zainteresowań, hobby itp. kandydata

· Uzasadnienie wyboru kierunku/specjalności - oczekiwań, wyobrażeń, intencji, pomysłu na rozwój twórczy na II stopniu studiów itp.

· Opis wybranych dzieł z portfolio kandydata (wybranych prac wraz z ich rozszerzoną analizą – użytych technik, narzędzi, inspiracji, kwestii kompozycyjnych, kolorystycznych i innych)

 

Kandydat na studia drugiego stopnia może uzyskać do 80 punktów za dodatkowy egzamin.

Uwaga: Kandydat zalicza egzamin praktyczny, jeśli zdobędzie ponad 40% punktów możliwych do zdobycia.

 

W zależności od sytuacji pandemicznej dopuszczalna jest zdalna forma egzaminu.

Akademia Sztuki
×