Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Egzaminy wstępne - GRAFIKA, spcjalność GRAFIKA PROJEKTOWA, studia stacjonarne II stopnia

UWAGA!!! Aktualizowano 9 czerwca 2020 

W związku z zagrożeniem epidemicznym Komisja Rekrutacyjna dla kierunku grafika podjęła decyzję o przeprowadzeniu egzaminu wstępnego za pośrednictwem narzędzi elektronicznych przy jednoczesnej modyfikacji warunków jego przeprowadzenia.

Terminy:

I Termin:

01.06.2020 - 25.06.2020 - elektroniczna rekrutacja kandydatów
06.07.2020 - 08.07.2020 - przesyłanie prac drogą elektroniczną

Wyniki egzaminów dla I terminu z liczbą uzyskanych punktów z poszczególnych elementów egzaminu wstępnego zostaną opublikowane po zakończeniu prac Komisji Egzaminacyjnych

 

II Termin:

22.07.2020 - 28.08.2020 - elektroniczna rekrutacja kandydatów
07.09.2020 - 09.09.2020 - przesyłanie prac drogą elektroniczną

Wyniki egzaminów dla II terminu  z liczbą uzyskanych punktów z poszczególnych elementów egzaminu wstępnego oraz finalna lista kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik egzaminu wstępnego z I i II terminu ustalona według liczby uzyskanych punktów zostaną opublikowane po zakończeniu prac Komisji Egzaminacyjnych.


do 01.10.2020 - składanie dokumentów
po 01.10.2020 - ogłoszenie list osób wpisanych na listę studentów oraz lista osób nieprzyjętych.

O szczegółach technicznych postępowania egzaminacyjnego oraz metody zgłoszeń, kandydaci zostaną poinformowani drogą mailową po zakończeniu elektronicznej rekrutacji kandydatów.

 

Kierunek: GRAFIKA, specjalność: GRAFIKA PROJEKTOWA

 

Egzamin ma charakter jednoetapowy i składa się z dwóch elementów:

Element I:

Przegląd samodzielnie wykonanych prac kandydatów

Kandydat przystępujący do egzaminu prezentuje cyfrowe wersje prac związanych z wybranym kierunkiem i pokrewnych, zebranych w postaci jednego pliku pdf. Do teczki można dołączyć cyfrowy zapis praktycznej pracy licencjackiej z zakresu sztuk plastycznych.

W przypadku dodania pracy w formie wideo, należy zamieścić w portfolio statyczny kadr z filmu wraz z aktywnym linkiem do pracy znajdującej się na serwisie streamingowym (np.: youtube, vimeo). Jeden link musi odnosić się do jednej pracy. Film umieszczony na serwisie musi być opisany imieniem i nazwiskiem autora.

Łączna ilość prac nie może przekraczać 25 sztuk . Prace należy przygotować w jednym pliku PDF
(o rozmiarze nieprzekraczającym 100 MB) według poniższej specyfikacji. W pliku należy dołączyć
jako pierwszą stronę spis prac i ich opis, przygotowany według szablonu podanego w specyfikacji:

 

Specyfikacja pliku portfolio

Format pliku: .pdf 

Maksymalny rozmiar pliku: 100 MB 

Nazwa pliku: imię_nazwisko_specjalność (np. jan_kowalski_projektowa)

Spis prac zamieszczony na pierwszej stronie portfolio:

Opis pracy: tytuł/technika/rozmiar oryginalny/rok powstania 

(np.: maki/farby olejne/100x500mm/2020 r.)

 W celu przygotowania pliku PDF z oddzielnych plików można skorzystać z narzędzia dostępnego pod adresem: https://combinepdf.com/


Element II:

Autoprezentacja w formie wideo
Krótka forma wideo o charakterze autoprezentacji musi zawierać się w czasie 3-7 minut
(180-420 sekund) oraz mieścić w sobie następujące elementy: 

  • W celu weryfikacji - ujęcie twarzy kandydata oraz okazanie dowodu osobistego (strony ze zdjęciem) oraz przedstawienie się
  • Przedstawienie wykształcenia, zainteresowań, hobby itp. kandydata
  • Uzasadnienie wyboru kierunku/specjalności - oczekiwań, wyobrażeń, intencji itp.
  • Opis wybranych dzieł z portfolio kandydata (prezentacja wybranych prac wraz z ich rozszerzoną analizą – użytych technik, narzędzi, inspiracji, kwestii kompozycyjnych, kolorystycznych i innych)

Autoprezentacja musi spełniać poniższe wymogi techniczne:

Specyfikacja pliku autoprezentacji:

Układ poziomy filmu

Minimalna rozdzielczość: 1080x720 pikseli

Format pliku: MPEG-4 (.mp4)

Maksymalny rozmiar pliku: 1 GB (1024 MB)

 

Punktacja:

Z poszczególnych elementów egzaminu, kandydat może uzyskać do 40 punktów. 

Łączna maksymalna liczba punktów do uzyskania na egzaminie wynosi 80 punktów. 

 

Uwaga: 

Kandydat zalicza egzamin jeśli zdobędzie ponad 40% punktów z każdego elementu . 

Nadesłane materiały nie spełniające określonych wyżej wymagań oraz niezgodne ze wskazaną specyfikacją nie będą rozpatrywane przez Komisje Egzaminacyjne.

Przystąpienie do egzaminu jest jednoznaczne z oświadczeniem przez Kandydata, że jest on autorem prezentowanych prac, udostępnionych materiałów oraz, że nie naruszają one żadnych praw osób trzecich.

Zebrane dane służą tylko i wyłącznie w celach rekrutacyjnych i po zakończeniu procedury zostaną komisyjnie usunięte, tj. z pierwszym dniem roku akademickiego 2020/2021.

Wszelkie problemy techniczne można zgłaszać pod adresem:
grafika@akademiasztuki.eu

 

 
 

 

Akademia Sztuki
×