Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Egzaminy wstępne - Instrumentalistyka, studia stacjonarne II stopnia

WYDZIAŁ INSTRUMENTALNY

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Kierunek: instrumentalistyka specjalność: gra na instrumencie

Specjalność: akordeon, altówka, fagot, flet, fortepian, gitara, harfa, klarnet, kontrabas, obój, organy, perkusja, puzon, saksofon, skrzypce, trąbka, tuba, waltornia, wiolonczela

Kierunek: instrumentalistyka,

Egzamin wstępny wymaga umiejętności na poziomie roku dyplomowego studiów pierwszego stopnia kierunku instrumentalistyka i obejmuje:

Egzamin z gry na wybranym instrumencie – do 75 punktów (3 x 25),

Rozmowę kwalifikacyjną na temat związany z kierunkiem studiów – do 25 punktów.

Kandydat na studia drugiego stopnia może uzyskać do 100 punktów za dodatkowy egzamin.

Warunkiem uzyskania pozytywnego wyniku egzaminu wstępnego jest uzyskanie z egzaminu
z instrumentu głównego co najmniej 54 (3x18) punktów.

Szczegółowy program dotyczący gry na wybranym instrumencie w ramach egzaminu wstępnego
na studia drugiego stopnia

InstrumentProgram
Fortepian

Dowolny program zróżnicowany stylistycznie zawierający utwory co najmniej z dwóch epok

 

Skrzypce
 1. Jeden dowolny kaprys na skrzypce solo
 2. I lub II i III część z dowolnego koncertu skrzypcowego
 3. Utwór dowolny na skrzypce solo lub z towarzyszeniem fortepianu
Altówka
 1. Jeden dowolny kaprys na altówkę solo
 2. I lub II i III część z dowolnego koncertu altówkowego
 3. Utwór dowolny na altówkę solo lub z towarzyszeniem fortepianu
Wiolonczela
 1. Etiuda lub kaprys
 2. Dwie kontrastujące części wybrane z Suit J. S. Bacha
 3. Pierwsza część koncertu na wiolonczelę
Kontrabas
 1. Etiuda lub kaprys albo dwie kontrastujące części wybrane z suit H. Fryby lub J. S. Bacha
 2. Sonata (dwie części kontrastujące)
 3. I lub II i III część dowolnego koncertu
Gitara

Dowolny program zróżnicowany stylistycznie zawierający utwory co najmniej z dwóch epok w tym jedna większa forma

Perkusja
 1. Dwa dowolne utwory, jeden z nich oparty na rudymentarnej technice werblowej
 2. Utwór dowolny na kotły
 3. Utwór dowolny na wibrafon wykorzystujący czteropałkową technikę gry
 4. Utwór dowolny na marimbę wykorzystujący czteropałkową technikę gry
 5. Sprawdzian umiejętności gry a vista na w/w instrumentach

Uwaga: Ponadto kandydaci poddani zostaną sprawdzianowi umiejętności technicznych
w grze (tremolo na werblu, tremolo na kotłach, wykonanie gam na ksylofonie itp.)

Instrumenty dęte/Akordeon

Dowolny program zróżnicowany stylistycznie zawierający utwory co najmniej z dwóch epok

Harfa

Program dowolny zróżnicowany stylistycznie zawierający formę cykliczną

Organy
 1. J.S. Bach – Jedna ze skrajnych części sonat triowych
 2. J.S. Bach – Preludium lub Toccata i fuga
 3. Utwór dowolny XIX – XXI w.

 

Uwaga! Komisje egzaminacyjne rezerwują sobie prawo wyboru utworów lub ich części
do prezentacji.

Kandydaci, którzy chcą wykonać program egzaminacyjny z akompaniatorem Akademii Sztuki
w Szczecinie zobowiązani są przekazać nuty dla akompaniatora do Działu Spraw Studenckich, nie później niż dwa tygodnie przed egzaminem.

Akademia Sztuki
×