Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Egzaminy wstępne - Sztuka Mediów specjalność Sztuka mediów i animacja, studia stacjonarne I stopnia

kierunek: Sztuka Mediów

specjalność: SZTUKA MEDIÓW I ANIMACJA

studia I stopnia

 

Kandydatka/kandydat, składając dokumenty na kierunek Grafika wybiera jedną z trzech specjalności: sztuka mediów i animacja, fotografia lub film eksperymentalny.

Dodatkowy egzamin wstępny jest egzaminem konkursowym.

Egzamin praktyczny składa się z dwóch części.

 

Część I – zadanie specjalistyczne, zróżnicowane w zależności od specjalności

Kandydatka/kandydat, posługując się prostymi narzędziami rejestracji obrazu realizuje wskazany  przez Komisję  temat,  uwzgledniajacy charakter specjalności.   Celem  zadanie  nie   jest   sprawdzenie  czysto  technologicznych  umiejetności, Kandydata, lecz  jego  indywidualnych   predyspozycji  do  poslugiwanian się  określonym medium,   wyobraźni,   wrażliwości   oraz   kreatywności.  Forma  odpowiedzi  zakłada   dużą   dowolność.  Kandydat  zobowiązany  jest  do   przyniesienie  własnego   aparatu  cyfrowego  z funkcją  filmowania, telefonu komórkowy z aparatem i funkcją  filmowania    oraz  podstawowych   narzędzi   do   sporzadzania   koncepcyjnych   szkiców  i  notatek. 

Czas na wykonanie zadania: 240 minut.

 

Część II – rozmowa kwalifikacyjna, w skład której wchodzą:

1/ Prezentacja zadania, wykonanego w pierwszej części;

2/  Przegląd portfolio kandydatki/kandydata – prezentacja samodzielnie wykonanych prac domowych, związanych z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów, wykonanych w różnych technikach (malarstwo, rysunek, rzeźba, grafika, fotografia, animacje, film itp.). Do portfolio można dołączyć prace projektowe, związane z wybranym kierunkiem i specjalnością studiów.

 

Kierunek: grafika, specjalność: sztuka mediów i animacja

Dodatkowy egzamin wstępny to:

1/ Zadanie specjalistyczne – do 75 punktów;

2/ Rozmowa na temat wykonanego zadania specjalistycznego oraz przegląd portfolio z autoprezentacją – do 25 punktów.

 

Uwaga:
Kandydatek/kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki. Egzamin praktyczny uznaje się za zaliczony, jeśli kandydatka/kandydat zdobędzie ponad 50% punktów możliwych do uzyskania.

Wszelkie informacje na temat rekrutacji znajdują się pod adresem www.akademiasztuki.eu/rekrutacja

 

Akademia Sztuki
×