Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Egzaminy wstępne - kierunek Wzornictwo specjalność komunikacja wizualna i gry komputerowe, studia stacjonarne I stopnia

Egzamin odbędzie się: 10 września czwartek - Komunikacja Wizualna i Gry Komputerowe

kierunek wzornictwo, specjalność komunikacja wizualna i gry komputerowe

W związku z zagrożeniem epidemicznym Komisja Rekrutacyjna na kierunku Wzornictwo podjęła decyzję o przeprowadzeniu egzaminów wstępnych z wykorzystaniem technologii informatycznych i jednocześnie o zmodyfikowaniu warunków egzaminu.

Egzaminy składają się z dwóch części:

Część I: portfolio.

Kandydat przygotowuje teczkę samodzielnie wykonanych prac i przesyła ją na adres:

wzornictwo.komunikacjawizualna@akademiasztuki.eu

Teczkę (portfolio) należy wysłać pod wskazany adres do dnia 10 września 2020 czwartek do godziny 12:00.

Teczka (portfolio) powinna zawierać kopie 10 do 20 prac, mogą to być skany lub zdjęcia prac rysunkowych, malarskich, graficznych, fotograficznych, rzeźbiarskich lub wykonanych innymi technikami.

Prace należy przedstawić w formie pliku w formacie .pdf lub folderu plików o różnych formatach.

Maksymalny rozmiar pliku/folderu: 35MB

Nazwa pliku/folderu: imię_nazwisko_specjalność (np. jan_kowalski_kwipg)

Przystąpienie do egzaminu jest jednoznaczne z oświadczeniem Kandydata, że jest on autorem prezentowanych prac i udostępnionych materiałów, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

Zebrane dane i materiały służą tylko i wyłącznie w celach rekrutacyjnych i po zakończeniu procedury, to jest z pierwszym dniem roku akademickiego 2020/2021, zostaną komisyjnie usunięte.

Część II: rozmowa kwalifikacyjna.

Spotkanie Kandydata z Komisją Egzaminacyjną odbędzie się za pośrednictwem aplikacji TEAMS, Kandydat otrzyma drogą mailową zaproszenie do udziału w spotkaniu wraz z linkiem do niego.

W dniu egzaminu odbędzie się najpierw spotkanie testowe ze wszystkimi Kandydatami w celu sprawdzenia poprawności połączenia. Kandydaci proszeni są o udział w tym spotkaniu w celu wyeliminowania problemów technicznych.

Następnie odbędą się indywidualne spotkania, z każdym kandydatem osobno. Po połączeniu z Komisją Egzaminacyjną Kandydat zostanie poproszony o przedstawienie się i prezentację twarzy oraz przedstawienie dowodu osobistego – strona ze zdjęciem - w celu weryfikacji danych.

Rozmowa kwalifikacyjna będzie polegała na przeglądzie portfolio z autoprezentacją Kandydata.

Czas przeznaczony na rozmowę z Kandydatem: 30 minut.

Rozmowy nie będą nagrywane.

Wyniki egzaminu zostaną przesłane Kandydatom drogą elektroniczną po zakończeniu pracy Komisji Egzaminacyjnej.

 

Harmonogram egzaminów wstępnych:

II termin:

22 lipca – 28 sierpnia 2020 elektroniczna rekrutacja Kandydatów

10 września 2020 czwartek do godziny 12:00 przesyłanie portfolio na wskazany adres mailowy

10 września 2020 czwartek o godzinie 12:00 spotkanie testowe ze wszystkimi kandydatami

10 września 2020 czwartek o godzinie 12:30 rozpoczęcie II części egzaminu

Komisja Egzaminacyjna zastrzega sobie możliwość przedłużenia egzaminu na kolejne dni ze względu na ilość Kandydatów.

 

Uwaga:
Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania na egzaminie wynosi 100.

Egzamin uznaje się za zaliczony, jeśli Kandydat zdobędzie ponad 50% punktów możliwych do uzyskania.

 

Kierunek wzornictwo, specjalność komunikacja wizualna i gry komputerowe

Studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym

Pierwszy rok studiowania specjalności Komunikacja wizualna i gry komputerowe pozwala poznać podstawy projektowania identyfikacji wizualnej, podstawy projektowania wydawnictw i publikacji multimedialnych, podstawy liternictwa i typografii, podstawy projektowania opakowań, projektowania aplikacji mobilnych, gier komputerowych i przestrzeni wirtualnej. To także okazja do poznania podstaw technologii oraz kursów rysunku, malarstwa, rzeźby i nowych mediów. Całość dopełnia rysunek koncepcyjny (ważny nie tylko w projektowaniu gier komputerowych), fotografia reklamowa i wydawnicza oraz blok przedmiotów teoretycznych z psychofizjologią widzenia, historią i teorią designu oraz metodyką projektowania.

Już od drugiego roku studiów każdy student wybiera trzy pracownie kierunkowe. Pracownie można kilka razy zmieniać podczas studiów, więc w zasadzie od drugiego roku każdy studiuje według własnego programu. Na drugim i trzecim roku w wybranych pracowniach powstają coraz bardziej zaawansowane projekty, a zajęcia teoretyczne dostarczają zaawansowaną wiedzę z zakresu historii i teorii sztuki i designu, antropologii, estetyki i socjologii designu, design management, mentoringu, trendów w projektowaniu czy wreszcie marketingu i ochrony własności intelektualnej.

Przez sześć semestrów w nowoczesnych laboratoriach komputerowych (także w specjalistycznym laboratorium VR) w ramach komputerowego wspomagania projektowania studenci uczą się obsługi programów i wykorzystywania tych umiejętności do przygotowywania profesjonalnych projektów z zakresu projektowania 2D, przygotowania do druku, stron WWW i aplikacji mobilnych, modelowania i animacji 3D czy przestrzeni wirtualnej.

 

Ogromną zaletą studiów o profilu praktycznym jest fakt, że w czasie studiów studenci odbywają łącznie 6 miesięcy praktyk zawodowych; w przypadku najlepszych studentów zdarza się, że już praktyka po pierwszym roku kończy się propozycją stałej pracy. Kilka osób na każdym roku studiuje i jednocześnie pracuje zawodowo.

W siódmym semestrze w wybranej pracowni kierunkowej student przygotowuje licencjacką pracę dyplomową. Obrona pracy kończy studia pierwszego stopnia i pozwala szybko znaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Dyplom licencjacki jest też przepustką na studia magisterskie.

Kandydat, składając dokumenty na kierunek Wzornictwo wybiera jeden z trzech zakresów studiów: komunikacja wizualna i gry komputerowe, projektowanie produktu lub projektowanie ubioru.

 

Wszelkie informacje na temat rekrutacji znajdują się pod adresem www.akademiasztuki.eu/rekrutacja

Akademia Sztuki
×