Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Egzaminy wstępne - kierunek Wzornictwo specjalność projektowanie produktu , studia stacjonarne I stopnia

Egzamin odbędzie się: 08-09 września wtorek-środa - Projektowanie Produktu

kierunek wzornictwo, specjalność projektowanie produktu

W związku z zagrożeniem epidemicznym Komisja Rekrutacyjna na kierunku Wzornictwo podjęła decyzję o przeprowadzeniu egzaminów wstępnych z wykorzystaniem technologii informatycznych i jednocześnie o zmodyfikowaniu warunków egzaminu.

Egzaminy składają się z dwóch części:

Część I: portfolio.

Kandydat przygotowuje teczkę samodzielnie wykonanych prac i przesyła ją na adres:

wzornictwo.projektowanieproduktu@akademiasztuki.eu

Teczkę (portfolio) należy przesłać do dnia 8 września 2020 wtorek do godziny 12:00.

Teczka (portfolio) powinna zawierać kopie 10 do 20 prac, mogą to być skany lub zdjęcia prac rysunkowych, malarskich, graficznych, fotograficznych, rzeźbiarskich lub wykonanych innymi technikami.

Prace należy przedstawić w formie pliku w formacie .pdf lub folderu plików o różnych formatach.

Maksymalny rozmiar pliku/folderu: 35MB

Nazwa pliku/folderu: imię_nazwisko_specjalność (np. jan_kowalski_pp)

Przystąpienie do egzaminu jest jednoznaczne z oświadczeniem Kandydata, że jest on autorem prezentowanych prac i udostępnionych materiałów, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

Zebrane dane i materiały służą tylko i wyłącznie w celach rekrutacyjnych i po zakończeniu procedury, tj. Z pierwszym dniem roku akademickiego 2020/2021, zostaną komisyjnie usunięte.

Część II: rozmowa kwalifikacyjna.

Spotkanie Kandydata z Komisją Egzaminacyjną odbędzie się za pośrednictwem aplikacji TEAMS, Kandydat otrzyma drogą mailową zaproszenie do udziału w spotkaniu wraz z linkiem do niego.

W dniu II części egzaminu odbędzie się najpierw spotkanie testowe ze wszystkimi Kandydatami w celu sprawdzenia poprawności połączenia. Kandydaci proszeni są o udział w tym spotkaniu w celu wyeliminowania problemów technicznych.

Następnie odbędą się indywidualne spotkania, z każdym kandydatem osobno. Po połączeniu z Komisją Egzaminacyjną Kandydat zostanie poproszony o przedstawienie się i prezentację twarzy oraz przedstawienie dowodu osobistego – strona ze zdjęciem - w celu weryfikacji danych.

Rozmowa kwalifikacyjna będzie polegała na przeglądzie portfolio z autoprezentacją Kandydata.

Czas przeznaczony na rozmowę z Kandydatem: 30 minut.

Rozmowy nie będą nagrywane.

Wyniki egzaminu zostaną przesłane Kandydatom drogą elektroniczną po zakończeniu pracy Komisji Egzaminacyjnej.

 

Harmonogram egzaminów wstępnych:

II termin:

22 lipca – 28 sierpnia 2020 elektroniczna rekrutacja Kandydatów

8 września 2020 wtorek do godziny 12:00 przesyłanie portfolio na wskazany adres mailowy

8 września 2020 wtorek o godzinie 12:00 spotkanie testowe ze wszystkimi kandydatami

8 września 2020 wtorek o godzinie 12:30 rozpoczęcie II części egzaminu

9 września 2020 środa o godzinie 9:00 kontynuowanie II części egzaminu

Komisja egzaminacyjna zastrzega sobie możliwość przedłużenia egzaminu na kolejne dni ze względu na ilość Kandydatów.

 

Uwaga:
Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania na egzaminie wynosi 100.

Egzamin uznaje się za zaliczony, jeśli Kandydat zdobędzie ponad 50% punktów możliwych do uzyskania.

Kierunek: wzornictwo, specjalność: projektowanie produktu

Studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym

Studia na specjalności projektowanie produktu to przede wszystkim zajęcia w pracowniach interdyscyplinarnego projektowania produktu, projektowania konceptualnego i projektowania multisensorycznego, oraz modelowanie i prototypowanie, ergonomia, bionika, rysunek koncepcyjny i techniczny. To również zajęcia w Laboratoriach wyposażonych w narzędzia ręcznej, mechanicznej i cyfrowej obróbki drewna oraz tworzyw sztucznych, Laboratorium druku 3d, oraz w pracowni ceramicznej, lakierni i ślusarni.

Na projektowaniu produktu studenci szlifują swoje umiejętności na wszystkich etapach pracy projektowej – od researchu na etapie koncepcji, do optymalizacji projektu na etapie prototypowania.

Pierwszy rok studiów to, jak na każdej specjalności, zapoznanie się ze wszystkimi pracowniami kierunkowymi oraz z podstawami technologicznymi dla poszczególnych ćwiczeń projektowych. To także zajęcia z rysunku, malarstwa, rzeźby, fotografii i multimediów, które w podstawowym zakresie trwają tylko jeden semestr (od trzeciego semestru wybiera się jedną z tych pracowni).

Od drugiego roku każdy student wybiera pracownie projektowe ze swojego zakresu studiów oraz jedną uzupełniającą, z dowolnego zakresu studiów. Pracownie można zmieniać kilka razy podczas toku studiów.

Siódmy semestr student odbywa już tylko w pracowni dyplomującej, gdzie, pod okiem promotora, pracuje nad projektem dyplomowym, pracą licencjacką oraz prototypem. 

Dla wszystkich zakresów studiów przygotowano precyzyjnie sprofilowany blok przedmiotów teoretycznych z historią i teorią designu; antropologią, estetyką i socjologią designu; relacjami między designem i biznesem; aktywnością w przestrzeni publicznej. Studenci poznają metodykę projektowania, zagadnienia projektowania usług czy wreszcie techniki autoprezentacji.

Od pierwszego semestru aż do dyplomu studenci poznają najnowsze programy w trakcie zajęć z komputerowego wspomagania projektowania (własna pracownia komputerowa ze stacjami roboczymi Mac Pro). Poznają także technologie produkcji projektowanych przez siebie produktów, ubiorów czy publikacji, wykonując je samemu w specjalistycznych laboratoriach.

Ogromną zaletą studiów o profilu praktycznym jest fakt, że w czasie studiów studenci odbywają łącznie 6 miesięcy praktyk zawodowych; w przypadku najlepszych studentów zdarza się, że już praktyka po pierwszym roku kończy się propozycją stałej pracy. Kilka osób na każdym roku studiuje i jednocześnie pracuje zawodowo.

W siódmym semestrze w wybranej pracowni kierunkowej student przygotowuje licencjacką pracę dyplomową. Obrona pracy kończy studia pierwszego stopnia i pozwala szybko znaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Dyplom licencjacki jest też przepustką na studia magisterskie.

Kandydat, składając dokumenty na kierunek Wzornictwo wybiera jeden z trzech zakresów studiów: komunikacja wizualna i gry komputerowe, projektowanie produktu lub projektowanie ubioru.

Wszelkie informacje na temat rekrutacji znajdują się pod adresem www.akademiasztuki.eu/rekrutacja

Akademia Sztuki
×