Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Egzaminy wstępne - kierunek Wzornictwo specjalność projektowanie ubioru , studia stacjonarne I stopnia

Egzamin odbędzie się: 15-16 września wtorek-środa – Projektowanie ubioru

kierunek wzornictwo, specjalność projektowanie ubioru

W związku z zagrożeniem epidemicznym Komisja Rekrutacyjna na kierunku Wzornictwo podjęła decyzję o przeprowadzeniu egzaminów wstępnych z wykorzystaniem technologii informatycznych i jednocześnie o zmodyfikowaniu warunków egzaminu.

Egzaminy składają się z dwóch części:

Część I: portfolio.

Kandydat przygotowuje teczkę samodzielnie wykonanych prac i przesyła ją na adres:

wzornictwo.projektowanieubioru@akademiasztuki.eu

Teczkę (portfolio) należy przesłać do dnia 15 września 2020 wtorek do godziny 12:00.

Teczka (portfolio) powinna zawierać kopie 10 do 20 prac, mogą to być skany lub zdjęcia prac rysunkowych, malarskich, graficznych, fotograficznych, rzeźbiarskich lub wykonanych innymi technikami.

Prace należy przedstawić w formie pliku w formacie .pdf lub folderu plików o różnych formatach.

Maksymalny rozmiar pliku/folderu: 35MB

Nazwa pliku/folderu: imię_nazwisko_specjalność (np. jan_kowalski_pu)

Przystąpienie do egzaminu jest jednoznaczne z oświadczeniem Kandydata, że jest on autorem prezentowanych prac i udostępnionych materiałów, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

Zebrane dane i materiały służą tylko i wyłącznie w celach rekrutacyjnych i po zakończeniu procedury, tj. Z pierwszym dniem roku akademickiego 2020/2021, zostaną komisyjnie usunięte.

Część II: rozmowa kwalifikacyjna.

Spotkanie Kandydata z Komisją Egzaminacyjną odbędzie się za pośrednictwem aplikacji TEAMS, Kandydat otrzyma drogą mailową zaproszenie do udziału w spotkaniu wraz z linkiem do niego.

W dniu II części egzaminu odbędzie się najpierw spotkanie testowe ze wszystkimi Kandydatami w celu sprawdzenia poprawności połączenia. Kandydaci proszeni są o udział w tym spotkaniu w celu wyeliminowania problemów technicznych.

Następnie odbędą się indywidualne spotkania, z każdym kandydatem osobno. Po połączeniu z Komisją Egzaminacyjną Kandydat zostanie poproszony o przedstawienie się i prezentację twarzy oraz przedstawienie dowodu osobistego – strona ze zdjęciem - w celu weryfikacji danych.

Rozmowa kwalifikacyjna będzie polegała na przeglądzie portfolio z autoprezentacją Kandydata.

Czas przeznaczony na rozmowę z Kandydatem: 30 minut.

Rozmowy nie będą nagrywane.

Wyniki egzaminu zostaną przesłane Kandydatom drogą elektroniczną po zakończeniu pracy Komisji Egzaminacyjnej.

II termin:

22 lipca – 28 sierpnia 2020 elektroniczna rekrutacja Kandydatów

15 września 2020 wtorek do godziny 12:00 przesyłanie portfolio na wskazany adres mailowy

15 września 2020 wtorek o godzinie 12:00 spotkanie testowe ze wszystkimi kandydatami

15 września 2020 wtorek o godzinie 12:30 rozpoczęcie II części egzaminu

16 września 2020 środa o godzinie 9:00 kontynuowanie II części egzaminu

Komisja Egzaminacyjna zastrzega sobie możliwość przedłużenia egzaminu na kolejne dni ze względu na ilość Kandydatów.

Uwaga:
Kandydatów nie obowiązuje znajomość historii sztuki.

Łączna liczba punktów możliwa do uzyskania na egzaminie wynosi 100.

Egzamin uznaje się za zaliczony, jeśli Kandydat zdobędzie ponad 50% punktów możliwych do uzyskania.

kierunek wzornictwo, specjalność projektowanie ubioru

Studia stacjonarne I stopnia o profilu praktycznym

Projektowanie ubioru to przede wszystkim pracownie kierunkowe: projektowania ubioru, projektowania tkaniny, projektowania obuwia i akcesoriów oraz projektowania biżuterii. Poza tym techniki krawieckie i obuwnicze, rysunek żurnalowy, fotografia mody.

Pierwszy rok studiów to zapoznanie się ze wszystkimi pracowniami kierunkowymi i podstawami technologicznymi dla poszczególnych pracowni oraz z zagadnieniami z zakresu tendencji w modzie, fotografii mody i produktu czy rysunku żurnalowego. To także zajęcia z rysunku, malarstwa, rzeźby czy multimediów.

Już od drugiego roku studiów każdy student co semestr wybiera dwie pracownie kierunkowe. Pracownie można zmieniać kilka razy podczas całego okresu studiów. Studenci zdobywają wiedzę z zakresu całego etapu projektowego, konstrukcji odzieży i obuwia, zasad kroju i szycia, technologii i materiałoznawstwa, stając się nie tylko dobrymi projektantami, ale również doskonałymi rzemieślnikami umiejącymi zrealizować własną koncepcje od początku do końca. W poszerzaniu wiedzy pomagają bogato wyposażone pracownie: krawiecka, szewska, złotnicza i serigrafii.

Dla wszystkich zakresów studiów przygotowano precyzyjnie sprofilowany blok przedmiotów teoretycznych z historią i teorią designu, antropologią, relacjami między designem i biznesem. Studenci poznają metodykę projektowania, zagadnienia projektowania usług czy wreszcie techniki autoprezentacji.

Od pierwszego semestru aż do dyplomu studenci poznają najnowsze programy w trakcie zajęć z komputerowego wspomagania projektowania (własna pracownia komputerowa ze stacjami roboczymi Mac Pro). Poznają także technologie produkcji projektowanych przez siebie produktów, ubiorów czy publikacji, wykonując je samemu w specjalistycznych laboratoriach.

Ogromną zaletą studiów o profilu praktycznym jest fakt, że w czasie studiów studenci odbywają łącznie 6 miesięcy praktyk zawodowych; w przypadku najlepszych studentów zdarza się, że już praktyka po pierwszym roku kończy się propozycją stałej pracy. Kilka osób na każdym roku studiuje i jednocześnie pracuje zawodowo.

W siódmym semestrze w wybranej pracowni kierunkowej student przygotowuje licencjacką pracę dyplomową. Obrona pracy kończy studia pierwszego stopnia i pozwala szybko znaleźć swoje miejsce na rynku pracy. Dyplom licencjacki jest też przepustką na studia magisterskie.

 Kandydat, składając dokumenty na kierunek Wzornictwo wybiera jeden z trzech zakresów studiów: komunikacja wizualna i gry komputerowe, projektowanie produktu lub projektowanie ubioru.

Wszelkie informacje na temat rekrutacji znajdują się pod adresem www.akademiasztuki.eu/rekrutacja

Akademia Sztuki
×