Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Wzornictwo II stopnia

Zakończyła się elektroniczna rejestracja na kierunek Wzornictwo studia II stopnia.

Egzamin na kierunek Wzornictwo studia II stopnia składa się z dwóch części.

Termin pierwszej części egzaminu:

23 września 2020 środa - do godziny 12:00 tego dnia należy przesłać na adres mailowy

wzornictwo.studiamagisterskie@akademiasztuki.eu :

  • portfolio (maksymalnie 35MB, format pdf, nazwa pliku: imię_nazwisko_portfolio),
  • list motywacyjny (maksymalnie 1500 znaków, format pdf, nazwa pliku: imię_nazwisko_list_motywacyjny).

Termin drugiej części egzaminu:

24 września 2020 czwartek - o godzinie 9:00 - spotkanie testowe ze wszystkimi Kandydatkami/Kandydatami

24 września 2020 czwartek - od godziny 10:00 - indywidualne spotkania Kandydatów/Kandydatek z Komisją Egzaminacyjną (autoprezentacja portfolio i rozmowa kwalifikacyjna - według harmonogramu spotkań)

25 września 2020 piątek - od godziny 10:00 – ciag dalszy indywidualnych spotkań Kandydatów/Kandydatek z Komisją Egzaminacyjną (autoprezentacja portfolio i rozmowa kwalifikacyjna - według harmonogramu spotkań)

Komisja Rekrutacyjna przedłużyła drugą część egzaminów zpowodu dużej ilości Kandydatek/Kandydatów.

Przystąpienie do egzaminu jest jednoznaczne z oświadczeniem Kandydatki/Kandydata, że jest ona/on autorem prezentowanych prac i udostępnionych materiałów, oraz że nie naruszają one praw osób trzecich.

Zebrane dane i materiały służą tylko i wyłącznie w celach rekrutacyjnych i po zakończeniu procedury, to jest z pierwszym dniem roku akademickiego 2020/2021, zostaną komisyjnie usunięte.

Spotkanie Kandydatki/Kandydata z Komisją Egzaminacyjną odbędzie się za pośrednictwem aplikacji TEAMS, Kandydatka/Kandydat otrzyma drogą mailową zaproszenie do udziału w spotkaniu wraz z linkiem do niego.

W dniu egzaminu odbędzie się najpierw spotkanie testowe ze wszystkimi Kandydatkami/Kandydatami w celu sprawdzenia poprawności połączenia. Kandydatki/Kandydaci proszeni są o udział w tym spotkaniu w celu wyeliminowania problemów technicznych.

Następnie odbędą się indywidualne spotkania, z każdą Kandydatką/Kandydatem osobno. Po połączeniu z Komisją Egzaminacyjną Kandydatka/Kandydat zostanie poproszony o przedstawienie się i prezentację twarzy oraz przedstawienie dowodu osobistego – strona ze zdjęciem - w celu weryfikacji danych.

Czas przeznaczony na rozmowę z Kandydatką/Kandydatem: 30 minut.

Rozmowy nie będą nagrywane.

Maksymalna liczba punktów jaką można uzyskać w postępowaniu kwalifikacyjnym: 100, w tym maksymalnie 40 punktów za portfolio i maksymalnie 60 punktów za autoprezentację i rozmowę kwalifikacyjną.

O przyjęciu na studia magisterskie decyduje liczba zdobytych punktów, jednak nie może to być mniej niż punktów 60.

Lista Kandydatek/Kandydatów zakwalifikowanych sporządzana jest na podstawie sumy punktów uzyskanych przez Kandydatkę/Kandydata w ocenie portfolio, autoprezentacji i rozmowy kwalifikacyjnej.

Wyniki egzaminu zostaną przesłane Kandydatom drogą elektroniczną po zakończeniu pracy Komisji Egzaminacyjnej.

 

szczegóły w uchwale: https://akademiasztuki.eu/rekrutacja/uchwala-rekrutacyjna-20202021 

Akademia Sztuki
×