Uchwała Senatu AS 95/2019 "Warunki, tryb, sposoby i terminy przeprowadzenia rekrutacji na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim 2020/2021 oraz warunków przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego uzdolnienia artystyczne na I rok studi