Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Wymagane dokumenty

 Uchwała nr    Senatu Akademii Sztuki w Szczecinie z dnia   2019 r.

(...)

§ 4
WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia składają obowiązkowo następujące dokumenty:

  1. Podanie, wydrukowane z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisane osobiście. Konsekwencje błędnego wypełnienia podania-ankiety lub podania nieprawdziwych informacji ponosi kandydat.
  2. W przypadku kandydata na studia I stopnia - dokument stanowiący podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.
  3. W przypadku kandydata na studia II stopnia – dyplom ukończenia studiów (do momentu otrzymania dyplomu wystarczy złożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów).
  4. Oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.
  5. W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek wokalistyka – zaświadczenie od lekarza foniatry określające stan głosu i dróg oddechowych oraz stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów na tym kierunku.
  6. Trzy tradycyjne fotografie o wymiarach 35x45 mm zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata.
  7. Oryginał dowodu opłaty za egzamin wstępny lub komputerowy wydruk dokonanej opłaty.
Akademia Sztuki
×