Akademia Sztuki

Rekrutacja

Akademia Sztuki

Wymagane dokumenty

 Załącznik nr 1 do Uchwały nr 77/2018 Senatu Akademii Sztuki w Szczecinie z dnia 13.12.2018r.

WARUNKI, TRYB, SPOSÓB ORAZ TERMINY REKRUTACJI NA I ROK STUDIÓW PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2019 / 2020

(…)

§ 4
WYMAGANE DOKUMENTY

 

Kandydaci na I rok studiów pierwszego i drugiego stopnia składają obowiązkowo następujące dokumenty:

a)    Podanie, wydrukowane z systemu elektronicznej rekrutacji i podpisane osobiście. Konsekwencje błędnego wypełnienia podania-ankiety lub podania nieprawdziwych informacji ponosi kandydat.

b)    W przypadku kandydata na studia I stopnia - dokument stanowiący podstawę ubiegania się o przyjęcie na studia, o którym mowa w art. 69 ust. 2 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

c)    W przypadku kandydata na studia II stopnia – dyplom ukończenia studiów (do momentu otrzymania dyplomu wystarczy złożyć zaświadczenie o ukończeniu studiów).

d)    Oświadczenie o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej.

e)    W przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie na kierunek wokalistyka – zaświadczenie od lekarza foniatry określające stan głosu  i dróg oddechowych oraz stwierdzające brak przeciwskazań do podjęcia studiów na tym kierunku.

f)    Trzy tradycyjne fotografie o wymiarach 35x45 mm zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, podpisane na odwrocie imieniem i nazwiskiem kandydata.

       g)  Oryginał dowodu opłaty za egzamin wstępny lub komputerowy wydruk dokonanej opłaty.

Akademia Sztuki
×