Akademia Sztuki

Sztuki Wizualne

Akademia Sztuki

Pracownia Koncepcji Obrazu

Głównym założeniem programu Pracowni jest doskonalenie umiejętności percepcyjnych i manualnych przy jednoczesnym rozwijaniu zdolności koncepcyjnych traktowanych jako niezbędny element warsztatu plastycznego. Dobór i realizacja zadań dążą do stymulowania myślenia wizualnego, gdzie szeroko rozumiana dyscyplina malarstwa otwiera przestrzeń głębszego namysłu nad interpretacją rzeczywistości.Jednym z priorytetów kursu jest wspieranie rozwoju indywidualnej postawy twórczej i światopoglądowej poprzez ćwiczenie samodzielnego podejmowania decyzji artystycznych oraz zdobywanie sprawności w werbalizowaniu i argumentacji własnych wyborów w tej materii. Istotną formą działalności Pracowni jest tworzenie warunków sprzyjających prowadzeniu dyskusji, wzajemnej konfrontacji i wspólnej refleksji na temat praktycznego i intelektualnego zastosowania określonych strategii plastycznych. Dlatego niezbędną częścią okresowej autoprezentacji jest komentarz koncepcyjny autora oraz dyskusja z udziałem grupy.

 

Plan zajęć w czasie trwania jednego lub kilku semestrów zakłada pogłębioną analizę i konsekwentną realizację autorskiej koncepcji plastycznej opracowanej przez studenta w stopniu zależnym od kierunku i poziomu studiów, etapu rozwoju artystycznego i osobistych inklinacji. Proponowane obszary tematyczne służą jako punkt wyjścia do dalszych poszukiwań w wybranym medium. Zadaniem każdego uczestnika zajęć jest podjęcie konkretnego zagadnienia problemowego w odniesieniu do klasycznych tematów malarskich, ich współczesnych przejawów i konotacji kulturowych. Zasadniczym kryterium oceny jest właściwy dobór medium i cech formalnych do treści ideowych danej realizacji.Efektem końcowym zajęć są obiekty lub serie obiektów malarskich bądź rysunkowych z możliwością uwzględnienia elementów intermedialnych eksponowanych w sposób przemyślany i adekwatny do okoliczności przestrzennych podczas wspólnych prezentacji zaliczeniowych. Podsumowaniem pracy studentów w ramach Pracowni Koncepcji Obrazu w danym roku jest tematyczna wystawa zbiorowa organizowana wspólnie poza uczelnią, dokumentowana i utrwalona w formie materiałów drukowanych.

Akademia Sztuki
×