Akademia Sztuki
Akademia Sztuki

Aneta Grzeszykowska

Urodzona w Warszawie w 1974 roku. Posługuje się głównie fotografią i filmem, kładąc nacisk na ich performatywny wymiar. Motywem przewodnim jest w jej twórczości analiza procesów autokreacji­ – jed­nego z fun­damen­tal­nych tematów sztuki, ale także pod­stawowej kwestii dla kon­dycji dzisiej­szego, post­medial­nego społeczeństwa. W swoich pracach Grzeszykow­ska analizuje możliwość ucieczki od kul­turowych i artystycz­nych stereo­typów kształtujących tożsamość.  Demon­tuje własny wizerunek i manipuluje obrazem swojego ciała, by w końcu sięgnąć również po jego rzeźbiarskie sub­stytuty. 

Aneta Grzeszykow­ska brała udział w wielu ważnych wystawach międzynarodowych, jak berlińskie bien­nale (2006) i La Trien­nale w Paryżu (2012),  wystawiała również m.in. w New Museum oraz Sculp­ture Center w Nowym Jorku, Con­tem­porary Art Museum w St. Louis, Fol­kwang Museum w Essen i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w War­szawe. Wystawa indywidualna w war­szaw­skiej Zachęcie przyniosła jej nagrodę Pasz­port Polityki (2014). Jej prace znajdują się w prestiżowych zbiorach muzeal­nych, m.in.: Centre Pompidou w Paryżu, Salomon R. Gug­gen­heim Museum w Nowym Jorku, Fotomuseum Win­ter­thur, i Muzeum Sztuki w Łodzi. Współpracuje z warszawską Galerią Raster i nowojorską Lyles & King.

Akademia Sztuki
×